Stanowisko szczecińskiej Platformy Obywatelskiej

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dziś, podczas konferencji prasowej, poprosiliśmy kandydatów na prezydenta Szczecina o przedstawienie działań dotyczących kwestii przedstawionych poniżej, w przypadku wygrania w II turze wyborów. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli ustosunkują się Państwo do nich:

  • Szczecin niskich kosztów życia (Szczecin znajduje się obecnie w gronie miast o najwyższych kosztach utrzymania),
  • Szczecin z atrakcyjną ofertą dla rodzin i seniorów,
  • Szczecin bez dysproporcji w rozwoju dzielnic i osiedli,
  • Szczecin dynamicznego rozwoju.

Z poważaniem,
Dariusz Wojewoda
Sztab Wyborczy PO RP

Stanowisko kandydatki na prezydenta Szczecina Małgorzaty Jacyny-Witt

Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzata Jacyna-Witt

Szanowni Państwo,

kwestie poruszone w piśmie przesłanym do nas, jako Komitetu Wyborczego Małgorzata Jacyna-Witt, były poruszane podczas spotkania, które odbyło się po I turze wyborów samorządowych w obecności Olgierda Geblewicza i Łukasz Tyszlera ze strony Platformy Obywatelskiej oraz Małgorzaty Jacyny-Witt i Grażyny Filek ze strony KWW Małgorzata Jacyna-Witt – z inicjatywy kandydatki na prezydenta.

Spotkanie to odbyło się w atmosferze zatroskania sytuacją społeczną i gospodarczą Szczecina. Podczas długiej i konstruktywnej dyskusji uzgodniono stanowiska, z których wynikało, że bardzo dużo punktów programu wyborczego kandydata na prezydenta Łukasza Tyszlera jest zbliżona do punktów programu wyborczego kandydatki na prezydenta Małgorzaty Jacyny-Witt.

Można to zresztą wywnioskować z porównania wersji pisemnej tych dwóch programów:

http://www.renatazaremba.com/index.php/wazne/wiat/1219-program-wyborczy-dr-ukasza-tyszlera-kandydata-na-prezydenta-szczecina

http://jacyna-witt.pl/wp-content/uploads/2014/10/Program-Jacyna-Witt.pdf

Nawiązując zaś do Państwa prośby o przedstawienie propozycji działań w określonych dziedzinach w przypadku wygrania w II turze wyborów, pragnę zasugerować, iż miasto to naczynia połączone i trudno jest te działania rozgraniczyć.

W kwestii dotyczącej ograniczenia kosztów życia w naszym mieście od lat podejmuję działania, mające na celu zabezpieczenie interesu mieszkańców miasta.

Dzięki inicjatywie Klubu Radnych Od Nowa w 2003 roku Rada Miasta Szczecin uchwaliła bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych w wysokości 95%. Powinniśmy zintensyfikować sprzedaż mieszkań komunalnych ich wieloletnim najemcom. Obecnie okres oczekiwania na wykup mieszkania wynosi 6-8 lat. Jestem też zdecydowanym przeciwnikiem wpisywania uznaniowo mieszkań komunalnych do Zasobu Docelowo – Czynszowego, co uniemożliwia wieloletnim najemcom wykup tych mieszkań. Proponowałam rozwiązanie polegające na wpisywaniu na listę tych mieszkań, których najemcy zdeklarują na piśmie, iż mieszkania nie będą wykupywać.

W 2005 roku doprowadziłam, razem z przedsiębiorcami z Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, do uchwalenia przez Radę Miasta minimalnej stawki podatku od środków transportowych. Przyniosło to pozytywny efekt w postaci powstania w Szczecinie oddziałów firm leasingowych, rejestrujących największą liczbę pojazdów opodatkowanych tym podatkiem.

Dwa lata temu zdecydowanie protestowałam przeciwko podniesieniu czynszów w mieszkaniach komunalnych o 100, a następnie o 55%, wychodząc z założenia, iż tak wysokie podwyżki spowodują wzrost zadłużenia najemców mieszkań komunalnych, co obecnie ma miejsce. W grudniu prezydent Szczecina będzie miał możliwość dokonania ponownych podwyżek czynszów, gdyż uchwała ograniczająca podwyżki do 55% traci swoją ważność. Starałam się tym problemem zainteresować radnych wszystkich opcji jeszcze w czerwcu tego roku. Podwyższenie czynszu spowodowało lawinowy wzrost zadłużenia mieszkańców. Obecnie poziom zadłużenia najemców mieszkań komunalnych przekroczył 150 mln złotych. To palący problem, którym należy się zając zaraz na początku kadencji!

Jestem zdeklarowanym zwolennikiem odstępowania przez prezydenta miasta, przy zaakceptowaniu decyzji przez radnych, od żądania zwrotu bonifikat z tytułu sprzedaży mieszkania zakupionego z bonifikatą przez upływem 5 lat od osób, które spełniają określone warunki. Przygotowałam, wspólnie ze Stowarzyszeniem Poszkodowanych Żądaniem Zwrotu Bonifikat oraz znakomitymi prawnikami, projekt uchwały w tej sprawie, który teoretycznie znalazł uznanie także radnych z Platformy Obywatelskiej.

Spółki miejskie w naszym mieście są przechowalnią stanowisk politycznych, a w dodatku część z nich prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do przedsiębiorców działających na wolnym rynku, co jest niezgodne z prawem. Należy to szybko zmienić. Skandalicznym jest fakt wprowadzania aportem nieruchomości gminnych do spółek miejskich, a następnie wyprzedawanie ich przez te spółki bez nadzoru społecznego. Nieruchomości te powinny stać się ponownie własnością gminy, a wszelkie działania polegające na ich zbyciu czy wynajmowaniu powinny być transparentne.

W Szczecinie mamy do czynienia z niewłaściwym zarządzaniem majątkiem miejskim i brakiem gospodarnego podejścia do kosztów funkcjonowania jednostek miejskich, jak i realizowania zadań własnych gminy, stąd też biorą się wysokie koszty utrzymania.

Należy podjąć szybkie działania uzdrawiające sytuację i ograniczające straty. Miasto powinno być nastawione przede wszystkim na zarabianie pieniędzy przez mieszkańców, gdyż wtedy zwiększają się wpływy do budżetu z podatku CIT, a nie na podwyższanie kosztów utrzymania mieszkańców. Rozwiązania nie są często decyzjami prostymi, ale mając 20 letnie doświadczenie biznesowe i 12 letnią znajomość samorządu, jestem przekonana, iż można przy pomocy kompetentnych współpracowników wypracować właściwe rozwiązania.

Atrakcyjna oferta dla rodzin i seniorów, to przede wszystkim bezpieczny, przyjazny i sprawiedliwy Szczecin. Opisane to zostało w punkcie programu wyborczego dotyczącym polityki społecznej: „Zadania miasta w zakresie polityki społecznej, to przede wszystkim równe traktowanie wszystkich mieszkańców miasta. Wszyscy są tak samo ważni i potrzebni, stąd polityka społeczna powinna zmierzać do ograniczania wykluczenia części społeczeństwa, nakierowując wszelkie narzędzia na aktywizację społeczną i wyrównywanie dostępu do wszelkich dóbr cywilizacyjnych. Elementami polityki społecznej jest pomoc społeczna, edukacja, kultura i sport.” Rozwiązania zostały zaproponowane w szczegółowych działaniach jak „Zadbajmy o seniorów” czy „poprawa sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem”, dzięki którym można osiągnąć wyznaczone cele.

Bardzo istotnym elementem polityki społecznej, nastawionej na wsparcie rodzin, jest zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osobom o niskich dochodach. Proponuję nowatorskie rozwiązania, od lat sprawdzone w innych krajach Europy, polegające na najmowaniu mieszkań przez gminę od innych właścicieli i wynajmowanie ich rodzinom o określonym statusie finansowym, z dopłatą do czynszu w zależności od dochodów. W ten sposób w ciągu 4 lat jesteśmy w stanie zapewnić 2000 mieszkań rodzinom najbardziej potrzebującym, przy kosztach ok. 7 mln rocznie ponoszonych przez gminę.

Szczecin jest miastem różnorodnym, stąd polityka dotycząca poszczególnych dzielnic powinna być szczegółowo przemyślana.
W programie wyborczym zostało to ujęte w następujący sposób: „Dla dzielnic miasta zostanie przeprowadzona analiza SWOT pozwalająca określić ich silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla dalszego rozwoju, co będzie stanowiło punkt wyjścia, przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji publicznych i komercyjnych.

Administracja powinna w sposób jawny przedstawiać wszelkie analizy i informacje dotyczące zarówno planów zagospodarowania przestrzennego, miejskich nieruchomości, jak i zaplanowanych inwestycji, a następnie elastycznie odpowiadać na wszelkie sugestie podmiotów gospodarczych”.

Istotne jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wykorzystaniem środków publicznych i prywatnych. Chodniki, skwery, parki i zieleńce powinny być równomiernie tworzone i modernizowane we wszystkich dzielnicach, przy współpracy z developerami, zarządcami nieruchomości, radami osiedli, spółdzielniami mieszkaniowymi i ogrodami działkowymi. Przyjazna przestrzeń publiczna sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych pomiędzy mieszkańcami i ich poczuciu odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

W celu poprawienia komfortu życia mieszkańców w czterech dzielnicach Szczecina proponuję wybudowanie czterech kompleksów wodnych z częściami rekreacyjnymi oraz komercyjnymi, z których wpływy przeznaczone byłyby na utrzymanie obiektu.

Dużą wagę w naszym programie przywiązuję do działań obywatelskich w ramach budżetu obywatelskiego, stąd: „zwiększymy środki wydatkowane w ramach ‘budżetu obywatelskiego’ z przeznaczeniem na każde osiedle (dopuszczenie projektów międzyosiedlowych) na wzór ‘funduszy sołeckich’ w ościennych gminach, tj. do poziomu 50 zł na mieszkańca dzielnicy; umożliwimy finansowanie projektów tzw. ‘miękkich’ dla zaktywizowania lokalnych społeczności”.

Do właściwego przeprowadzenia powyższych rozwiązań służyć powinien nowoczesny sposób zarządzania miastem, poprzez działania w zakresie budowy i wdrożenia systemu opartego o koncepcję Smart City.

Przyspieszony rozwój gospodarczy Szczecina jest w tej chwili najważniejszym zadaniem przyszłego prezydenta miasta. Określenie „Szczecin, największym przegranym ostatniej dekady” obiegło media ogólnopolskie.

W naszym programie temat rozwoju gospodarczego Szczecina ujęty został w sposób następujący:

„Miasto powinno rozwijać się w sposób zrównoważony. Potrzebne do tego są skoordynowane działania wszystkich osób i instytucji funkcjonujących na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym, przy włączeniu w to podmiotów gospodarczych i całego społeczeństwa.

Należy połączyć wykorzystanie środków publicznych z zaangażowaniem środków prywatnych, co prowadzi do efektywniejszego ich wykorzystania. Problemy gospodarcze należy rozwiązywać w sposób kompleksowy, przy zaangażowaniu uczestników procesów gospodarczych, co daje możliwość odgrywania przez mieszkańców aktywnej roli w kształtowaniu swojego otoczenia.

Ze strony administracji powyższe działania obejmują procesy planowania przestrzennego, a także decyzje inwestycyjne, natomiast ze strony podmiotów gospodarczych – uwzględnienia w procesie inwestycyjnym interesu społecznego.

Należy doprowadzić do określenia spójnych celów i wizji rozwoju przy zaangażowaniu całego społeczeństwa i w konsultacji ze wszystkimi stronami życia publicznego.”

Szczegółowe rozwiązania to między innymi: aktywne poszukiwanie inwestorów, opracowanie spójnej oferty terenów inwestycyjnych, wsparcie organizacyjne inwestorów, wykorzystanie i wspieranie innowacyjnego potencjału szczecinian. Wszystkie te działania i cele zostały dokładnie opisane w naszym programie wyborczym.

Dodajmy, że najważniejszym obecnie problemem w Szczecinie jest rozwój firm produkcyjnych i usługowych (logistyka, transport, budownictwo) z miejscami pracy dla osób z niższymi kwalifikacjami zawodowymi, bo bezrobocie dotyczy przede wszystkim tej grupy mieszkańców. Dlatego uważam, że najistotniejszą obecnie inwestycją dla Szczecina jest skomunikowanie portu i Łasztowni oraz modernizacja trasy nadodrzańskiej od ul. Stołczyńskiej do ul. Jana z Kolna. Bez modernizacji „nadodrzanki” tereny produkcyjne wzdłuż Odry (od fabryki Teleskop, przez tereny po Papierni Skolwin, Hucie Stołczyn do terenów postoczniowych) nie będą odpowiednio skomunikowane, co uniemożliwi ich właściwe zagospodarowanie. W obydwu przypadkach inwestycje należy zrealizować z wykorzystaniem środków z UE.

Mam nadzieję, że moja odpowiedź wyczerpuje Państwa zainteresowanie w zakresie zgłoszonych problemów.

Zapraszam do współpracy dla dobra naszego miasta, podkreślając fakt, iż program autoryzowany przeze mnie konsultowałam z rzeszą mieszkańców reprezentujących różne grupy społeczne i zawodowe w ramach mojej działalności samorządowej.

Małgorzata Jacyna-Witt